Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Add a Review

วัดสวนดอก

พระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์เม็งรายโปรดให้สร้างบนสวนดอกพยอม ของเจ้านาย ฝ่ายเหนือเพื่อสร้างวัดให้เป็นที่ประดิษฐานส่วนหนึ่งของพระบรมสารีริกธาตุ (อีกส่วนหนึ่งประดิษฐาน อยู่บนวัดพระธาตุดอยสุเทพ) วัดนี้เป็นที่เก็บอัฐฐิของเจ้านายฝ่ายเหนือในส่วนหลังของวัด ในบริเวณวัด ก็จะมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

พระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์เม็งรายโปรดให้สร้างบนสวนดอกพยอม ของเจ้านาย ฝ่ายเหนือเพื่อสร้างวัดให้เป็นที่ประดิษฐานส่วนหนึ่งของพระบรมสารีริกธาตุ (อีกส่วนหนึ่งประดิษฐาน อยู่บนวัดพระธาตุดอยสุเทพ) วัดนี้เป็นที่เก็บอัฐฐิของเจ้านายฝ่ายเหนือในส่วนหลังของวัด ในบริเวณวัด ก็จะมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Opening
address
phone 053 278 304
e-Mail
Skype