Member Login

Welcome back, friend. Login to get started

Facebook

Not member yet / Forgot password

สมัครสมาชิก

พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษแล้วหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!

Facebook

Password Recovery

Fortgot your password? Don't worry we can deal with it

Add a Review

ถ้ำขุนตาล

ถ้ำขุนตาล ห่างจากสถานีรถไฟขุนตาลประมาณ 200 เมตร เป็นถ้ำที่รถไฟลอดยาวที่สุดคือ 1,352.1 เมตร การก่อสร้างใช้เวลาถึงสิบเอ็ดปี และใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 1.3 ล้านบาท ถ้ำนี้กินพื้นที่ทั้งลำปาง และลำพูน ทำให้การเดินทางระหว่างกรุงเทพ เชียงใหม่สะดวกขึ้น ด้านทิศเหนีอของถ้ำเป็นรางรถไฟที่สูงที่สุด ในประเทศไทย ประมาณ 758 เมตร

ถ้ำขุนตาล ห่างจากสถานีรถไฟขุนตาลประมาณ 200 เมตร เป็นถ้ำที่รถไฟลอดยาวที่สุดคือ 1,352.1 เมตร การก่อสร้างใช้เวลาถึงสิบเอ็ดปี และใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 1.3 ล้านบาท ถ้ำนี้กินพื้นที่ทั้งลำปาง และลำพูน ทำให้การเดินทางระหว่างกรุงเทพ เชียงใหม่สะดวกขึ้น ด้านทิศเหนีอของถ้ำเป็นรางรถไฟที่สูงที่สุด ในประเทศไทย ประมาณ 758 เมตร

Opening
address
phone
e-Mail
Skype